Miten sinä voisit hyötyä työnohjauksesta?

Työnohjaus on yksi keino huolehtia omasta työkyvystään ja löytää keinoja käsitellä työhön liittyvää stressiä. Työnohjauksen avulla työntekijän ja työyhteisön on mahdollista tutkia itseään suhteessa työhönsä. Työnohjaaja voi toimia uusien näkökulmien ja ajatusten avaajana, sekä auttaa sanoittamaan työstä nousevia tunteita. Työohjaus kirkastaa ja laajentaa kaikkien työnohjaukseen osallistuvien yhteistä maailmaa dialogisuuden ja reflektion kautta. Dialogisuudella tarkoitetaan vuorovaikutussuhdetta, jossa kumpikin osallistuja vaikuttaa tasapuolisesti. Dialogissa keskustelijat luovat välilleen yhteisen maailman ja pyrkivät ymmärtämään toisiaan. Reflektio on yksi tärkeimmistä mielentaidoista. Reflektion avulla ihmisen on mahdollista tarkastella omia ajatusmallejaan ja suojamekanismejaan sekä tarvittaessa pyrkiä muuttamaan niitä. Reflektio mahdollistaa uuden oppimisen ja uuteen suuntaamisen.

Työohjaus lähtee aina työntekijän tai työyhteisön tarpeista ja jokainen työnohjausprosessi on omanlaisensa matka. Työnohjausta voisi kuvata purjehduksena, jossa purjevene on ohjattava ja hänen tarpeensa, työnohjaaja on tuuli joka puhaltaa suotuisasti purjeveneen kohti satamaa.  Työnohjaus on siis yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet, ohjattava ja työnohjaaja, vaikuttavat prosessiin ja oppivat toisiltaan. Työnohjaus perustuu luottamukseen ja työnohjaaja sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjaajana yrityksessämme toimii EASEL®Coach – työnohjaaja Hanna Ikonen. EASEL®Coach – työnohjaajan erityisosaamista on sosiaalisia tunnetaitoja vahvistamalla, ohjattavan itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen sekä vastuullisen päätöksentekokyvyn lisääminen.  Vahvat sosiaaliset tunnetaidot ovat tutkimusten mukaan kiistatta yhteydessä hyvinvointiin ja työssä menestymiseen. Vahvat tunnetaidot suojaavat työntekijää muun muassa haitallisen stressin vaikutuksilta. Tasapainoinen, omat arvonsa tunnistava ja niitä toteuttava, sosiaalisesti tilannetajuinen, itsetuntoinen, ”keskellä omia vaatteitaan” seisova ihminen menestyy niin työ- kuin yksityiselämässään. Työnohjauksen tavoite on ammatillisuuden lisääminen, mutta koska meillä on sama pää kotona ja töissä, antavat oivallukset työnohjauksessa mahdollisesti välineitä myös yksityiselämään.

EASELin tavoite, vastata kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa?” tarjoaa oleellisen näkökulman myös tämän päivän työelämään ja sen haasteisiin.