Saamme lähes päivittäin lukea uutisista työelämän kuormittavuudesta, epävarmuuden lisääntymisestä, jatkuvista muutoksista ja mielenterveysperusteisten sairaslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden lisääntymisistä. Työelämä onkin muuttunut nimenomaan henkisesti kuormittavammaksi. Myös työn ja perheen yhteensovittaminen kuormittaa usein ruuhkavuosiaan eläviä työikäisiä.

Haluamme tarjota tukemme yrityksellenne, jotta henkilöstönne voi tarjota parastaan niin töissä kuin kotonakin. Työskentelymme pohjaa vahvasti positiiviseen psykologiaan. Tuotamme yrityksille ja työyhteisöille positiivisen psykologian tutkittuun tietoon ja menetelmiin pohjautuvia koulutuksia, sekä osallistavia workshoppeja. Koulutukset ja workshopit räätälöidään aina työyhteisön tarpeiden pohjalta.

Positiivinen psykologia on tiede, joka tutkii mikä yksilöissä ja yhteisöissä on ehyttä ja toimivaa. Mitä ovat ne tekijät, joita löydämme kukoistuksen takaa? Tarkoituksena on tukea ihmisen vahvuuksia ja löytää keinoja edistää ihmisen hyvinvointia ja kykyä selviytyä haasteista. Tavoitteena on luoda työkaluja menetelmiä, joita hyödyntämällä meillä jokaisella on mahdollisuus nostaa hyvinvointimme tasoa kohti kukoistusta.

Yritykset ympäri maailmaa ovat jo ottaneet positiivisen psykologian tutkimusten tuomat hyödyt käyttöön kehittääkseen kukoistavia työyhteisöjä. Tutkituilla menetelmien avulla yritykset ovat onnistuneet nostamaan yrityksen työntekijöiden tuottavuutta, motivaatiota, työhön sitoutumista, konfliktien ratkaisutaitoja sekä ainutlaatuisen ajattelun taitoja.

Näihin tuloksiin yritykset ovat päässeet hyödyntämällä Positiivisen psykologian oppi-isän Martin Seligmanin PERMA-mallia. PERMA tulee sanoista Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplisment. Myöhemmin mukaan on lisätty myös elinvoimaisuus eli Vitality.

Mitä kukoistuksen kehykseen eli PERMA-mallin sisältä löytyy?

Myönteisyyden osa-alue sisältää myönteiset tunteet, tunnetaidot, kiitollisuuden ja optimismin. Uppoutumisen osa-alueeseen kuuluvat vahvuudet, tietoinenläsnäolo, työnimu, sekä flown kokemus. Ihmissuhteiden osa-alueella keskitytään lämpimien ja tiiviiden ihmissuhteisen merkityksellisyyteen, vuorovaikutustaitoihin ja tyyleihin, rakkauteen ja sosiaalisiin tunteisiin. Merkityksen osa-alue sisältää kutsumuksen, tarkoituksen, tarinat, transendenssin tunteen, yhteenkuuluvuuden, arvot, sekä työn merkityksen. Aikaansaamisen osa-alue sisältää sekä sisäisen, että ulkoisen motivaation, sinnikkyyden/tahdonvoiman, tavoitteellisuuden, mindsetit ja itsemyötätunnon.  Elinvoimaisuuden osa-alue sisältää keho-mieli-yhteyden, hyvän ja pahan stressin vaikutukset kehoon ja mieleen sekä ravinnon liikunnan ja unen merkityksen.


Koulutus/Workshop voi esimerkiksi sisältää seuraavia kokonaisuuksia:

  • Mitä on positiivinen psykologia? Mitä se ei ole?

  • Miten työyhteisö voi hyödyntää positiivista psykologiaa?  Positiivisen psykologian menetelmillä tukea positiivisen työkulttuurin rakentamisessa -> kohti kukoistavaa organisaatiota

  • Tunteet, miten voin itse vaikuttaa omiin tunteisiini. Tunnetaidoilla lisää mielen joustavuutta ja minäpystyvyyttä.

  • Voimavaroja ihmissuhteista. Positiivinen vuorovaikutus ja kohtaaminen työssä. Kiitollisuus, huomaa hyvä, hehkuta onnistumisia.

  • Vahvuuslasit päähän, näe itsesi ja työkaverisi vahvuuksien kautta. Tunnista sanoita ja vie käytäntöön, innostusta työhön vahvuuksia hyödyntäen. Tutkitusti vain 1/3 ihmisistä tunnistaa omat vahvuutensa.

  • Mihin käytät aikaasi, mikä on sinulle tärkeää? Mikä on ”missioni” tarkoitukseni – työn merkitys ja arvot.

  • Aikaansaaminen; Näe ja juhlista aikaansaamista-> helpommin näemme mitä on tekemättä, taputa itseäsi jo prosessin keskellä!


Kukoistuksen kehyksen avulla voitte rakentaa innostuneen ja motivoituneen työyhteisön, niin että ihmiset eivät ainoastaan koe myönteisiä tunteita työssään, vaan ovat myös innoissaan ja ylpeänä rakentamassa yritystä kohti suurempaa kasvua.

Työskentelymme taustalla vaikuttaa lisäksi myös erityisesti vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin keskittivä työmuoto (EASEL), joka on kehitetty tukemaan erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä tekevää henkilöstöä. Uusimpien tutkimusten mukaan juuri vuorovaikutustaidot ovat keskiössä tulevaisuuden työelämätaidoissa.

Sana EASEL tulee sanoista Experiential Social Emotional Learning . EASELin viitekehys on integratiivinen ja pohjaa sosiaalisiin neurotieteisiin, eli esimerkiksi tutkimukseen kuinka aivomme toimivat vuorovaikustilanteissa. EASELissä vaikuttavat vahvasti myös humanistinen ihmiskäsitys, motivaatioteoria SDT, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys. Työmuotoon olennaisesti kuuluvien psykoedukatiivisten työkalujen tavoitteena on napsauttaa ihmisen etuotsalohko päälle, jolloin luovuus ja uuden oppiminen mahdollistuvat. Sosiaalisia tunnetaitoja vahvistamalla on mahdollista lisätä ihmisen itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä vastuullista päätöksentekokykyä.  Vahvat sosiaaliset tunnetaidot ovat tutkimusten mukaan kiistatta yhteydessä hyvinvointiin ja työssä menestymiseen. Vahvat tunnetaidot suojaavat työntekijää muun muassa haitallisen stressin vaikutuksilta. Tasapainoinen, omat arvonsa tunnistava ja niitä toteuttava, sosiaalisesti tilannetajuinen, itsetuntoinen, ”keskellä omia vaatteitaan” seisova ihminen menestyy niin työ- kuin yksityiselämässään.

EASELin tavoite, vastata kysymykseen ”kuka minä olen ja mitä tapahtuu, kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa?” tarjoaa oleellisen näkökulman myös tämän päivän työelämään ja sen haasteisiin.


Näitä lähtökohtia hyödyntäen muokkaamme jokaiselle asiakkaalle juuri heidän tarpeisiinsa vastaavan koulutuspaketin/ohjauksen/workshopin. Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!