Työn mukauttaminen voi kohdistua joko yksilöön tai koko organisaatioon. Se voi olla esimerkiksi neuvontaa, työnohjausta, koulutusta tai työaika- ja työtapajärjestelyjä. Työn mukauttamiseen tarvittavat toimenpiteet löydämme työn ja työympäristön analyysin perusteella. Analysointi voi sisältää esimerkiksi työkuvan selvittämistä, esimiehen haastattelun, työtehtävistä suoriutumisen havainnointia aidossa tai simuloidussa työympäristössä, työpisteen ergonomian arviointia sekä työn fyysisten, kognitiivisten ja sosiaalisten vaatimusten selvittämistä. Työn ja työympäristön analyysissä hyödynnämme toimintaterapeutin ammattiosaamista. Toimintaterapia-ammatin vahvuus on laajassa tietoperustassa ja tutkituissa menetelmissä, joiden avulla on mahdollista kerätä kattavasti tietoa ihmisen toiminta- ja työkyvystä. Toiminnan analyysi ja adaptaatio (mukauttaminen) ovat toimintaterapia-ammatin ydinosaamista.

Positiivinen työilmapiiri ja esimiehen avoin suhtautuminen mukautuksiin johtavat useammin työntekijän työssä pysymiseen ja työhyvinvoinnin lisääntymiseen.

Tarjoamme kokonaispakettia joka sisältää työn ja työympäristön analyysin sekä työn mukauttamiseen liittyvät toimenpiteet tai ohjauksen niihin. Prosessiin voi osallistua joko yksittäinen henkilö suurempi henkilöstömäärä. Tarvittaessa räätälöimme palvelumme aina vastaamaan juuri teidän organisaationne tarpeita. Miksi valita meidät?

Kelan vuonna 2014 toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen avulla työolosuhteiden mukauttamisen vaikuttavuutta vammaisten henkilöiden työelämään osallistumiseen, työkykyyn ja mukautustoimenpiteiden kustannushyötyyn.  Katsauksessa kuvattiin myös työolosuhteiden mukauttamista estäviä ja edistäviä tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan on kohtalaista näyttöä siitä, että kohdennettu työolosuhteiden mukauttaminen (esimerkiksi ammatillinen neuvonta ja ohjaus, koulutus ja pystyvyyden vahvistaminen, toisten antama apu, työaikajärjestelyt ja työn organisointi) tukee henkilöiden työssä olemista ja vähentää kustannuksia. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135671