Yrityksemme ytimessä on usko toimintojen tarpeellisuudesta ja arvosta yksilölle. Jokainen meistä tavoittelee elämässään tasapainoa itsestä huolehtimisen, kotielämän, työn ja vapaa-ajan sekä levon välillä. Kaikista elämäämme kuuluvista toiminnoista juuri työ vie suuren osan elämästämme ja määrittelee ison osan identiteetistämme. Työhön osallistuminen tukee parhaimmillaan merkityksellistä osallistumista ja saavutettavissa olevaa tuotteliaisuutta ja edistää näin terveyttä ja hyvinvointiamme. Työ voi myös kuormittaa ja viedä voimavaroja. Haasteet työssä selviytymisessä voivat liittyä niin fyysisiin kuin mielenterveyden ongelmiin, kognitiivisiin, kommunikaatio- tai sosiaalisiin taitoihin sekä haasteisiin tehtävän vaatimuksissa tai työympäristössä. Usein haasteet yhdellä osa-alueella vaikuttavat negatiivisesti myös muihin osa-alueisiin - Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus.  

Me Resiksellä olemme kiinnostuneet pääsemään pintaa syvemmälle siitä, miten haasteet ihmisen työkyvyssä näkyvät konkreettisesti toiminnassa ja miten ihmisen tulisi jatkossa muokata työtään niin, että työelämässä jatkaminen on mahdollista. Olemme kiinnostuneet esimerkiksi siitä mitä työ merkitsee ihmiselle, mitä toimintoja työstä suoriutuminen sisältää, mitä taitoja työstä suoriutuminen vaatii, mitä vaatimuksia ja mahdollisuuksia fyysinen ja sosiaalinen työympäristö sisältävät, mitä arvoja työhön liittyy, miten työ mahdollistaa henkilökohtaisen vaikuttamisen, mitä vahvuuksiaan ihminen työssään pystyy hyödyntämään, mikä työssä motivoi, miten työ vaikuttaa ihmisen rooleihin, miten tottumukset ilmenevät työssä, mitä riskitekijöitä työhön liittyy ja miten työ vaikuttaa ihmisen identiteettiin? Prosessin aikana asioita voidaan peilata nykyiseen, aiempaan tai esimerkiksi työkokeilussa kokeiltuun työhön. Kun selvitämme näitä asioita asiakasprosessin aikana, tuomme ne näkyväksi myös ihmiselle itselleen ja lisäämme näin hänen itsetuntemustaan. Itsetuntemus on osa psykologista pääomaa, jolla on tutkitusti vaikutusta onnistumiseen työelämässä.

Työskentelymme taustalla vaikuttaa dynaamiseen systeemiteoriaan pohjautuva inhimillistä toimintaa tarkasteleva malli. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näemme ihmisen toiminnan muodostuvan ihmisen, ympäristön ja työtehtävien yhteisvaikutuksesta, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Ihmisen toiminta on joustavaa, tilanteen mukaan muuttuvaa ja ympäristöstä riippuvaa. Lähtökohtanamme on nimenomaan toiminta, ei asiakkaan vamma tai toiminnanrajoite. Ihminen voi olla täysin työkykyinen tai työkyvytön riippuen työn vaatimuksista, taitojen ja arvojen yhteensopivuudesta työn kanssa, sosiaalisesta tuesta, turvallisuudesta, rooleista, rutiineista ja henkilökohtaisista voimavaroista, kuten motivaatio, itsesäätely, sitkeys, selviytymiskeinot, henkilökohtainen tulkinta ja oireille annettava merkittävyys. Asiakasprosessissa nostamme keskiöön asiakkaan voimavarat ja vahvuudet. Tutkimusten mukaan vain yksi kolmasosa ihmisistä tunnistaa vahvuutensa, joten emme vain kysy asiakkaan vahvuuksia vaan selvitämme ne yhdessä hänen kanssaan ja linkitämme ne työkontekstiin. Vahvuuksia peilataan koko prosessin ajan käytäntöön, jotta ne tulevat näkyviksi konkreettisesti ihmisen arjessa.

Me Resiksellä olemme ihmisen tukena koko prosessin ajan ja pyrimme voimauttamaan asiakasta antamalla hänen käyttöönsä työkaluja, joiden avulla hänen on mahdollista jatkaa työelämässä. Jotta pääsemme oikeiden asioiden pariin, on ihmisellä oltava riittävän turvallinen olo, ettei tarvitse suojautua ja riittävä haaste, jotta aivojen etuotsalohko pysyy päällä ja luova ajattelu ja uuden oppiminen tulevat ylipäätään mahdolliseksi. Muuten emme aidosti kohtaa toisiamme ja puhumme mahdollisesti asian vierestä. Me haluamme yhdessä ihmisen kanssa selvittää ”kuka minä olen tässä elämänvaiheessani ja miten haluan seuraavaksi kasvaa ammattilaisena, ihmisenä, mitä kokea ja saavuttaa?” Tälle kaikelle pohjana on luottamuksellisen suhteen rakentaminen ihmisen kanssa.

Kohtaamisiin!

Hanna ja Mari